Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Kształcenie zawodowe musi być dostosowane do rynku pracy

Obecna reforma szkolnictwa zawodowego ma na celu dopasowania kształcenia zawodowego do rynku pracy oraz pomoc uczniom w budowaniu kariery zawodowej. Ministerstwo chce wspierać kadrę szkół, poprawić funkcjonowanie systemu egzaminowania, podnieść atrakcyjność kształcenia zawodowego i poprawić jego jakość ...

 

 

Dlaczego potrzebne są zmiany?

 

Jednym z podstawowych powodów zmian jest potrzeba dopasowania kształcenia zawodowego do rynku pracy, uelastycznienie ścieżek zdobywania kwalifikacji oraz pomóc uczniom i rodzicom w budowaniu kariery zawodowej. Ponadto ministerstwo chce wspierać kadrę szkół, poprawić funkcjonowanie systemu egzaminowania, podnieść atrakcyjność kształcenia zawodowego i poprawić jego jakość.

Obszary wprowadzania zmian, jakie wymienił Tadeusz Sławecki, to m.in: współpraca z pracodawcami, rozwój pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się, rozwój doradztwa zawodowego i systemu informacji zawodowej,

 

Działania strategiczne i szczegółowe

 

Podstawowe działania podejmowane przez MEN, które mają charakter permanentny, to: wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, monitorowanie losów absolwentów, doskonalenie procesów potwierdzania faktu kształcenia i promowanie kształcenia zawodowego.

Jeśli chodzi o działania, jakie przewiduje MEN w związku z rozwojem szkolnictwa zawodowego minister Sławecki wymienił m.in. te wynikające z rozwijającej się gospodarki. W rozwinięciu pokazywał przykładowe reakcje MEN i innych podmiotów, np. Ministra Gospodarki, na potrzeby rozwijającej się gospodarki. Przykład dotyczył zawodu technik nukleonik wobec rozwoju energetyki jądrowej w kraju.

 

Jako bardziej szczegółowe czynności na rzecz rozwoju i organizacji szkolnictwa zawodowego wymienił m.in.: identyfikację potrzeb edukacyjnych, szybsze wprowadzenie nowych zasobów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, przegląd i aktualizację zawodów szkolnictwa zawodowego (we współpracy z pracodawcami). W rozwinięciu zauważył, że będą potrzebne nowe zawody, niektóre trzeba będzie wygaszać, zmieniać lub inaczej nazwać (np. monter odnawialnych źródeł energii). Na ogół odbywa się to na wniosek właściwego ministra, jak np. likwidacja zawodu technik farmacji (na wniosek Ministra Zdrowia). Powinna się rozwijać współpraca z pracodawcami przy nowej dokumentacji programowej, planowane jest wprowadzanie nowych rozwiązań (chodzi to m.in. o szkolnictwo zawodowe osób niepełnosprawnych), diagnozowanie kosztów kształcenia zawodowego (z uwzględnieniem miejsca kształcenia i zawodu), upowszechnienie dualnego kształcenia zawodowego (obecnie około 60 proc. uczniów szkół zawodowych kształci się w systemie dualnym).

 

Następnie wymienił jako priorytety: rozwój pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się, upowszechnienie form współpracy między szkołami a innymi podmiotami (w tym pracodawcami), zawodowe kursy dokształcające (m.in. w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych /KKZ/), opracowanie kursów multimedialnych (kształcenie na odległość), uruchomienie bazy KKZ. Ważna praca to upowszechnienie KKZ oraz wprowadzenie kursów e-learningowych i popularyzacja kursów dostępnych przez stronę internetową KOWEZiU.

 

Marszałkowie rozdzielą pieniądze na szkolnictwo zawodowe

 

Rozwój szkolnictwa zawodowego ma wesprzeć budowany właśnie kilkutysięczny krajowy zespół doradców zawodowych i uruchomienie portalu doradztwa zawodowego. Ponadto, stworzenie mapy zawodów i mapy kwalifikacji, szkolenia dyrektorów i nauczycieli, doposażenie bazy techniczno-dydaktycznej. Minister Sławecki z przyjemnością poinformował, że urzędy marszałkowskie będą dystrybuowały kwotę 700 tys. euro na projekty twarde w szkolnictwie zawodowym, m.in. na wyposażenie i doposażenie szkół. W tym przedmiocie będą powstawały wspólne projekty regionalne, opracowane przez marszałków we współpracy ze szkołami. Taki projekt powstaje np. na lubelszczyźnie a beneficjentami będą 23 szkoły zawodowe.

W ramach wspierania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowepowstawać będą e-zasoby dla nauczycieli i kadry kierowniczej, a szkoły zawodowe będą włączone w organizowanie szkół ćwiczeń (miejsc podnoszenia kwalifikacji).

 

Rośnie zdawalność egzaminów zawodowych

 

Jeśli chodzi o prace na rzecz doskonalenia procesu potwierdzania efektów kształcenia zawodowego (działanie będzie prowadzone od 2015 r.) nastąpi większe włączenie pracodawców w tworzenie zadań egzaminacyjnych, tworzenie ośrodków egzaminacyjnych i narzędzi walidacji funkcjonujących przez cały rok, a poza tym pilotaż narzędzi, przygotowanie dyrektorów, analiza skuteczności egzaminów potwierdzających przygotowanie zawodowe (wymogi Komisji Europejskiej).

 

 

Źródło : http://www.samorzad.lex.pl/

 

 

 

 

.