Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

Jest to forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy zawodowej, stawiających na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.


TO PROPOZYCJA DLA OSÓB CHĘTNYCH 
• zdobyć zupełnie nowy zawód, a nawet kilka zawodów,
• uzupełnić wiedzę zawodową,
• osiągnąć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy
   na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
• przekwalifikować się zawodowo.

 

KANDYDACI
• absolwenci wszystkich typów szkół – od 7/8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół
  ponadgimnazjalnych, po szkoły policealne,
• studenci i absolwenci studiów wyższych, chcący wejść na rynek pracy z różnymi kwalifikacjami lub, którym zdobyty
  zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
• osoby, które przerwały naukę zawodu,
• osoby, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale chcą uaktualnić wiedzę
  i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę
• aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji
  zawodowych,
• ukończone 18 lat !

 

CO WARTO WIEDZIEĆ O KKZ?
       Od 1 września 2012 r. dokonała się znacząca zmiana w systemie kształcenia osób dorosłych. Osoby dorosłe nie będą mogły zdobywać już zawodu w technikum dla dorosłych, zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych, liceum profilowanym dla dorosłych oraz technikum uzupełniającym dla dorosłych, a szkoły policealne będą mogły kształcić dorosłych tylko w ograniczonej liczbie zawodów.

 

      Od 1 września 2012 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło w miejsce likwidowanych szkół nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Ukończenie KKZ umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie.


      Uczestnicząc w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, osoby dorosłe uzyskują kwalifikacje zawodowe lub dyplom technika w danym zawodzie. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji.

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

      Nauka w danym zawodzie składa się z jednego, dwóch lub trzech poziomów czyli kwalifikacyjnych kursów zawodowych – odpowiednio K1, K2, K3. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, pozwala wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.


      Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które upoważnia go do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, prowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Program kwalifikacyjnych kursów zawodowych uwzględnia indywidualne ścieżki edukacji, tak by raz zdobyte przez słuchacza umiejętności nie były powielane.


W związku z tym każdy zawód dzieli się na tzw. grupy efektów kształcenia

 

1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy;
PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo;
KPS – kompetencje personalne i społeczne;
OMZ – organizacja pracy małych zespołów (w przypadku kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach nauczanych na poziomie technika).


Ważne ! Jeśli uczestnik KKZ zaliczył na jednym kursie
przedmioty wspólne dla wszystkich zawodów, może być z nich zwolniony
w przypadku uczestnictwa w innym kursie.


2. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia:

Obszar kształcenia uwzględnia wszystkie zawody pokrewne dla danego zawodu. Przykład w obszarze administracyjno-usługowym wyróżnia się m.in. zawody: technik rachunkowości, technik administracji, technik organizacji reklamy, sprzedawca i inne. Mają one wspólne kwalifikacje, co oznacza, że słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który realizował efekty wspólne dla danej branży może ubiegać się o zwolnienie z uczestnictwa w tych zajęciach.


3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach
(charakterystyczne tylko dla danego zawodu).

 


Poszerz umiejętności, zdobądź zawód, ucząc się na
Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ)