Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Pracownicy niepełnosprawni

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych to świetna inwestycja i znakomita decyzja biznesowa. Wspieramy przedsiębiorców w doborze najkorzystniejszych rozwiązań związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.


I. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych


Komu przysługuje dofinansowanie:


• pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej,
• pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
• pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy do 25 pracowników


Na kogo przysługuje dofinansowanie:


• na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia (u jednego z wyżej wymienionych pracodawców), ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz.
• na osoby niepełnosprawne, które nie mają ustalonego prawa do emerytury.

 

II. Refundacja składek ZUS


W zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 osób w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych mających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności PFRON refunduje :
• część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne
• część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy
Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 proc., w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych PFRON refinansuje:
• mających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności – część wynagrodzenia odpowiadającą należnej składce od pracownika na ubezpieczenie emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne
• mających lekki stopień niepełnosprawności – część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe.

 

III. Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy


Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy:
• zatrudni osoby niepełnosprawne - bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy
• zatrudnia osoby, których niepełnosprawność powstała w czasie zatrudnienia w tym zakładzie (bez winy własnej lub pracodawcy)
może otrzymać zwrot kosztów poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Zwrot kosztów może dotyczyć m.in.: przystosowania stanowiska pracy, adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.

 

IV. Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę


Na wniosek pracodawcy PFRON może zrefundować koszty szkolenia zatrudnionych u pracodawcy osób niepełnosprawnych. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą.

 

V. Ulga zamiast wpłat


Pracodawcy, którzy nie osiągają odpowiednich wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych (co najmniej 6 proc), muszą dokonywać obowiązkowych wpłat na PFRON. Jeżeli kupią usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkty pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników, w tym co najmniej 10 proc. osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nabywają prawa
do obniżenia wysokości obowiązkowych wpłat na Fundusz.


VI. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy


Pracodawca, który zatrudni na co najmniej 36 miesięcy os. niepełnosprawną, bezrobotna lub poszukującą pracy, może ubiegać się maksymalnie o 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Konieczne jest tu wcześniejsze zawarcie umowy ze starostą. Zwrotowi nie podlegają bowiem koszty poniesione przed dniem jej zawarcia.


VII. Zwrot 60 proc. wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej


O zwrot biegać się może pracodawca, który zatrudni niepełnosprawnego bezrobotnego lub poszukującego pracy. konieczna tu będzie umowa ze starostą, a dana osoba niepełnosprawna musi być zatrudniona przez co najmniej 12 miesięcy.