Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych

POMOC I WSPARCIE W PRZEDSIĘWZIĘCIU MAJĄCYM NA CELU ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 

Spółdzielnia socjalna to ogromna szansa dla osób zaliczanych do grup defaworyzowanych. Jest propozycją skierowaną przede wszystkim do osób wykluczonych społecznie, które z różnych względów nie chcą lub nie są w stanie samodzielnie podejmować działalności gospodarczej. Chcą natomiast podjąć wspólne, grupowe działania gospodarcze, rozłożyć i ograniczyć ryzyko prowadzenia własnego biznesu, realizując również cele społeczne.

 

CONSENSO oferuje wsparcie dla wszystkich uprawnionych osób w zakresie planowania, zakładania, funkcjonowania i prowadzenia spółdzielni socjalnych w obszarach rynkowych, dla których CONSENSO prowadzi kursy i szkolenia. Wsparcie polega na kompleksowym doradztwie dla osób, które zgodnie z prawem mogą założyć spółdzielnie socjalne, na które takie osoby mogą pozyskać środki z UP (w tym z KFS) oraz z PFRON.


Zakres świadczonych przez CONSENSO usług dla spółdzielni socjalnych obejmuje trzy podstawowe obszary .

 

I. USŁUGI DORADCZE

 

Na każdym z etapów zakładania i prowadzenia spółdzielni istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia świadczonego przez naszych doradców w zakresie :

 

1. Doradztwo ogólne z zakresu spółdzielni socjalnych: wyzwania, ograniczenia i możliwości związane z założeniem i członkostwem w spółdzielni socjalnej. Wsparcie w zakresie analizy rynkowej oraz opłacalności założenia spółdzielni socjalnej, przygotowania biznesplanu. Pomoc w formalnościach związanych z rejestracją spółki (statut, KRS, regulaminy), formy zatrudnienia w spółdzielniach.

2. Doradztwo zawodowo/psychologiczne w zakresie badania potencjału i określenia indywidualnej predyspozycji zawodowych oraz budowania ścieżki rozwoju. Doradztwo psychologiczne indywidualne i grupowe w zakresie m.in. współpracy, przywództwa, komunikacji w grupie, rozwiązywania konfliktów.
3. Doradztwo specjalistyczne, którego zakres uzależniony jest od specyfiki tworzonych spółdzielni oraz indywidualnych ścieżek rozwoju wypracowanych w trakcie wcześniejszych doradztwa. Do grupy tej zaliczamy miedzy innymi doradztwo prawne i księgowe.
4. Doradztwo indywidualne w postaci opieki – coachingu, - monitoring i wsparcie doradcze w pierwszym roku prowadzenia działalności w ramach spółdzielni mające na celu rozwój i usamodzielnienie spółdzielni i jej członków. W zakres doradztwa wchodzi m.in. zarządzanie spółdzielnią i biznesplanem, wydatkowanie dotacji i wspomaganie pomostowe, współpraca z otoczeniem, marketing, elastyczne zatrudnienie.

 

II. USŁUGI SZKOLENIOWE

 

W ramach tego obszaru oferujemy wsparcie szkoleniowe skierowane założycieli i członków spółdzielni socjalnych :


 Warsztaty z zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych,
 Indywidualną analizę potrzeb szkoleniowych dostosowanych do profilu spółdzielni,
 Szkolenia i kursy zakończone egzaminem umożliwiającym uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 Szkolenia zawodowe umożliwiające poszerzenie kwalifikacji zawodowych,
 Szkolenia zawodowe umożliwiające aktualizację kwalifikacji zawodowych

 

III. USŁUGI W ZAKRESIE FINANSOWANIA

 

W ramach tego obszary oferujemy doradztwo raz pomoc w pozyskaniu finasowania zewnętrznego dla spółdzielni socjalnych.